BHP
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwieBHP to powszechnie używana nazwa służąca do określenia zbioru zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Jest to też osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. BHP porusza tematy z zakresu ergonomii, medycyny pracy jak i ekonomiki pracy i prawa pracy. Kontrolą przestrzegania przepisów BHP zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Wszelkie podstawowe wymagania prawne dotyczące BHP zawiera Dział X Kodeksu pracy, oraz wiele rozporządzeń a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 roku z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy.

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

Przestrzeganie zasad BHP w rolnictwie indywidualnym jest bardzo ważne, gdyż rolnictwo charakteryzuje się wysoką wypadkowością. Rolnicy w swojej pracy korzystają z wielu maszyn, jak i ich środowisko pracy jest też niebezpieczne. Wypadki często mają miejsce na podwórzu, w czasie pracy maszyn rolniczych, w czasie pracy przy zwierzętach hodowlanych, w pracy z pilarkami tarczowymi, przyczepami, drabinami jak i w czasie pracy ze środkami ochrony roślin.

Zagrożenia jakie towarzyszą rolnikom:

- czynniki mechaniczne ( zdarzenia które mogą doprowadzić do urazów, a nawet śmierci poszkodowanych) powstałe w czasie pracy z maszynami, jak i w czasie ich awarii lub niewłaściwego działania.
- zagrożenie upadkiem z wysokości.
- zagrożenia biologiczne, czyli szkodliwe mikro- i makroorganizmy jak i substancje przez nie wytwarzane. Mogą być to np. wirusy, bakterie, grzyby, alergeny i toksyny.
- zagrożenia prądem elektrycznym, przez niewłaściwe użytkowanie maszyn i urządzeń na prąd jak i złą infrastrukturę w budynkach gospodarczych.
- zagrożenia chemiczne i pyłowe – szczególnie często mają miejsce w czasie pracy z środkami ochrony roślin, paliwami oraz nawozami sztucznymi.
- złe warunki termiczne i złe czynniki atmosferyczne szczególnie zróżnicowanie temperatury i wilgotności.
- zagrożenie hałasem który powstaje w czasie pracy maszyn.
- zagrożenia przy spawaniu.

Działy serwisu